Home      Lessen      Downloads      Contact     Sites

 
   

 

Bepalingen

Artikel 1
De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, ingaande.....................

Artikel 2
Het lesgeld bedraagt €….……... per maand, met een lestijd van………... minuten.
Het lesgeld dient in het begin van maand waarin men les heeft te worden voldaan.
Dit kan contant betaald worden of kan worden overgemaakt op
Rekeningnummer: NL34 ABNA 0540 1297 04(bij opmerking vermelden: Naam + Maand) 

Artikel 3
Wanneer een leerling niet 24uur van te voren, om welke reden dan ook, kennis geeft geen gebruik te maken van een met hem/haar afgesproken les, dan heeft de leerling in dat geval geen recht op een inhaalles en is men niettemin lesgeld verschuldigd.

Artikel 4
Lessen die wegens ziekte van de docent geen doorgang vinden, behoeven niet te worden betaald. 

Artikel 5
Uitgangspunt voor het vast stellen van de vakantieperiodes zijn de schoolvakanties ter plaatse.

Artikel 6
De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 7
Bij het niet tijdig voldoen van de lesgelden zijn alle kosten welke gemaakt moeten worden vanwege inning, incasso en deurwaarder, voor rekening van de lesnemer.

Artikel 8
De docent stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade voortvloeiend uit deelname aan de gegeven lessen.